Ekologické poľnohospodárstvo predstavuje moderný systém hospodárenia, ktorý bez použitia syntetických pesticídov, hnojív a iných chemických látok a bez týrania zvierat produkuje kvalitné a zdravé biopotraviny. Zároveň prispieva k udržovaniu vyváženej kultúrnej krajiny a vytvára podmienky pre prosperitu vidieka.

Hlavnými cieľmi ekologického poľnohospodárstva sú:

  • produkcia potravín v dostatočnom množstve a s vysokou nutričnou hodnotou
  • eliminácia možných foriem znečistenia pôdy, vody a ovzdušia poľnohospodárskou činnosťou
  • udržovanie a zlepšovanie dlhodobej úrodnosti pôdy
  • vytvorenie podmienok zodpovedajúcich prirodzeným potrebám a etickým zásadám chovu hospodárskych zvierat
  • uzavretie pestovateľského a chovateľského systému s minimalizáciou strát a maximálnym možným využitím miestnych zdrojov a surovín
  • vytvorenie dôvery medzi výrobcom a spotrebiteľom podporovaním priamych dodávok produkcie na domáci trh
  • umožnenie ekonomického a sociálneho rozvoja poľnohospodárom a ich rodinám, podpora zamestnanosti v regióne.